url của trang này: /genetics/

di truyền

từ tham khảo nhà di truyền học. tìm hiểu thêm